Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Skandalai: VSD prieš laisvą spaudą


Dar kartą apie KGB rezervininkų savivalę 
Antanas Terleckas, Savaitraštis "Laisvas laikraštis"", 2006 09 21 
Ar galima gerbti tautą, kuri 1933 m. savo kancleriu išsirinko nesveikos psichikos Adolfą Hitlerį? Ar galima gerbti tautą, kurios daugiau 90 procentų piliečių verkė 1953 m. kovo mėnesį mirus didžiausiam visų laikų tironui Josifui Stalinui? Ar gerbianti save tauta būtų rinkusi savo valstybės prezidentu šalies okupantės valstybinės partijos filialo vadovą? Ar save gerbianti tauta leistų valstybės saugumo institucijoje šeimininkauti svetimos valstybės žvalgybos agentams? Kiekvienas sveikai galvojantis mūsų valstybės pilietis mato, kad nepriklausomoje Lietuvoje jau 16 metų užsienio žvalgybos agentai "padeda" mums išsirinkti prezidentus, Seimo narius bei Vyriausybę, o Valstybės saugumo departamentas tampa skėčiu, pridengiančiu aukščiausių valstybės pareigūnų korupcinius sandėrius... Tai išaiškino 2006 09 07, ketvirtadienį, "Laisvas laikraštis". Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, pagrindinė VSD funkcija yra valstybės gynimas. O didžiausią pavojų Lietuvos valstybingumui šiandien kelia kaip tik korupcija - valstybės piliečių moralinio ir materialinio skurdo sukėlėja. "Laisvas laikraštis" faktais įrodė, kad VSD slepia korumpuotus valdininkus. Rugsėjo 12 d. VSD direktorius A. Pocius viso Lietuvoje viešpataujančio blogio šaltiniu paskelbė ne korupciją, o "valstybinių paslapčių nešiotojus iš VSD rūmų". Kaip į tai reagavo Seimo nariai? Bent konservatoriai, liberalų sąjūdis pritarė VSD vadovo nuomonei. Iš rugsėjo 13 d. į "Spaudos klubą" pakviestųjų vienintelis Jurgis Razma blogiu įvardijo VSD... Reikėtų padėkoti "VSD paslapčių nešiotojams". Antraip Tauta niekada nebūtų sužinojusi kiek "apsivalė" Lietuva po susidorojimo su Prezidentu R. Paksu... "Paslapčių nešiotojai" yra patriotiškai nusiteikę VSD darbuotojai. Kokią paslaptį atskleidė tie "nešikai"? Ar iki rugsėjo 7 d. kam nors Lietuvoje buvo paslaptis, kad A. Paulauskas ir A. Brazauskas yra labiausiai korumpuoti aukšti valstybės pareigūnai? Norėdama šį faktą nuslėpti nuo tautos VSD vadovai apkaltino "slaptosios medžiagos nutekintojus". Šis faktas davė LA redaktoriui A. Pilveliui moralinę teisę pavadinti VSD Rusijos FSB ar Gudijos KGB filialu... Kas toks VSD "tėvas" M. Laurinkus suvokiau dar 1990 metų rudenį. 1990 09 04 LLL pradėjo politinę akciją (bado, mitingų, piketų), kurios tikslas - priversti tuometinę Lietuvos Respublikos premjerę K. Prunskienę atsistatydinti. Tą akciją trukdė AT Pirmininkas ir VSD vadovas Laurinkus... M. Laurinkus turėjo žinoti, kad absurdiškai aukštas maisto prekių pakėlimas nuo 1991 01 07 yra ilgai ruoštas sąmoningas smūgis Lietuvos valstybingumui. Tačiau VSD vadovas apie tai nesiteikė informuoti tiek Pirmininko, tiek AT ir visos Tautos. O sausio 8 d. nesutrukdė V. Ivanovo gaujoms veržtis į AT rūmus ir bandyti įvykdyti valstybinį perversmą. Iki šiol VSD nesiima jokių pastangų išaiškinti, kas 1991 01 08 įvedė į AT rūmus 550 ginkluotų vyrų, kurie turėjo įvykdyti tą sąmokslą. Dar 1989 m. I-asis SSRS liaudies deputatų suvažiavimas M. Laurinkų, nepartinį lietuvį, paskyrė KGB priežiūros komiteto pirmininko pavaduotoju. Suvažiavime atvirai buvo kalbama, kad M. Laurinkus yra M. Gorbačiovo statytinis. Sis faktas ir -kėlė VSD dirbantiems patriotams įtarimą, kuo "didžiajai Tėvynei" draugas M. Laurinkus nusipelnė tokios garbės, atsakomybės, ir už ką okupantai taip juo pasitiki? 1991 01 12 vakarą greitosios pagalbos automašinos vežė į Vilniaus ligonines sužeistus žmones. Apie tai Lietuvą informavo Vakarų radijo stotys. Tačiau M. Laurinkus tikino užsienio korespondentus, kad nereikia daryti skubotų išvadų dėl užsienio radijo stočių pranešimų apie padėtį Vilniuje... "Reikia laukti ką apie tai praneš Maskvos televizijos stotis "Vremia". Manau, kad M. Laurinkus sąmoningai klaidino pasaulio visuomenę ir tuo objektyviai ir subjektyviai tarnavo okupantams... Nuo tol ir buvo pradėtos nešioti iš VSD "paslaptys" apie į VSD įsikrausčiusią išdavystę. Greit į mano rankas pateko iš VSD "pogrindžio" straipsnis apie padėtį VSD. Minėtame "reportaže" randame tokią informaciją; "Lietuvos Respublikos ekonominio destabilizavimo programa buvo pradėta kurti 1990 m. Maskvoje. Dirbo ekonomikos ekspertų grupė. Jai talkininkavo LKP CK socialinio - ekonominio skyriaus vedėjas J. Prohorovas, LKP CK agrarinio skyriaus vedėjas S. Giedraitis ir kiti specialistai. Grupei vadovavo J. Masliukovas - SSRS Ministro Pirmininko pirmasis pavaduotojas. KGB vadovybė visiems savo darbuotojams, dirbusiems po priedanga Mokslų akademijoje, nurodė steigti prekybos firmas, uždaras akcines bendroves, tapti jų nariais, kad pasikeitus situacijai (turima galvoje Lietuvos valstybingumo atkūrimas 1990 m. kovo mėnesį - A. T.) galima būtų per jas tęsti mokslinės - techninės informacijos rinkimą bei agentūrinį darbą". Daugelio mano pažįstamų pasakojimu, iš Lietuvos įmonių buvo išvežta į metalo laužą šimtai aukštos kokybės staklių, pirktų JAV ir Japonijoje už užsienio valiutą. Buvo sąmoningai sugriautas Vilniaus šiltnamių ūkis, kurio atstatymas kainavo šimtus milijonų litų. Irgi sąmoningai buvo sugriautos Vilniaus vaisių ir daržovių saugyklos, turėjusios šaldytuvų ir galėjusios sutalpinti visus Lietuvos vaisius. Dar šiandien Lietuva importuoja chemikalais užterštus Vakarų šalių obuolius, o šimtai tūkstančių tonų lietuviškų supūna nuo obelų nukritę... Apie sąmokslą prieš Lietuvos ekonomiką gerai žinojo VSD vadovas M. Laurinkus ir Valstybės kontrolierius K. Uoka. Bet abu tylėjo... Jų tyla - niekuo nepridengta Lietuvos valstybės išdavystė. Pats didžiausias A. Paulausko ir M. Laurinkaus nusikaltimas yra Rainių budelio Petro Raslano pabėgimo į Rusiją suorganizavimas. Mūsų Tautos dauguma iki šiol nežino, kad tas budelis laisvas vaikščiojo po Vilnių apie pusantrų metų. Atpažinę gatvėje Raslaną, jo kankinti kreipėsi į Generalinį prokurorą A. Paulauską. Tas išsikvietęs nustatė, kad nėra už ką sudaryti jam bylą. "Po Maskvos pučo Petras tanke išvažiavo į Tėvyne laikytą" Rusiją, būdamas ypatingai dėkingas A. Brazauskui, G. Vagnoriui, A. Paulauskui, L. Sabučiui, M. Laurinkui, daugeliui Kovo 11-osios Akto signatarų ir dabartinių VSD darbuotojų... Sąmokslo prieš Lietuvos Prezidentą Rolandą Paksą įkarštyje 2004 m. pradžioje gavau dar porą laiškų iš "VSD pogrindžio". Vienas jų, pasirašytas kažkokio A. Petrausko vardu, tokiu pavadinimu: "Pasakyk kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu pats". Apie tą straipsnį girdėjau vienoje Lietuvos radijo laidoje. Jos vedėjas aiškino, kad tai VSD dirbančio patrioto anoniminis kreipimasis į KGB rezervininkų mulkinamą Tautą. Cituoju to kreipimosi kelias ištraukas: "Nuo 2001 metų M. Laurinkus dangsto Klaipėdos apygardos skyriaus pareigūnų nusikalstamą veiklą. Valstybės saugumo departamento antrinio aparato pareigūnams nustačius, kad Klaipėdos apygardoje vyksta LR įstatymus pažeidžiantys veiksmai, pradėjo operatyvinę bylą sąlyginiu pavadinimu "Apaštalai". Buvo tiriami VSD Klaipėdos apygardos viršininko pavaduotojo A. Izotopo ir pareigūno Balandino (turime pagrindą įtarti, kad tai buvę kadriniai KGB darbuotoja, tapę "Lietuvos patriotais" ir perėję dirbti į M. Laurinkaus tarybą - A. T.) ryšiai su Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų tarnybų darbuotojais, operatyvinių lėšų iššvaistymas ne operatyviniais tikslais, operatyvinės informacijos perdavimas Klaipėdos bendrovių "Baltlanda" ir "Laivitė" vadovams, verslininkei J. Milčienei, VSD agentūros panaudojimas nusikalstamiems tikslams". "Vieno VSD padalinio pareigūnams pradėjus rinkti įrodymus apie šią Klaipėdos apygardoje vykstančią nusikalstamą veikla, M. Laurinkus asmeniškai įsikišo į šį tyrimą jį sustabdydamas ir uždrausdamas "kištis į Klaipėdos apygardos veiklą", tuo pačiu apribodamas Centrinio aparato funkciją kontroliuoti teritorinių padalinių veiklą (...) Klaipėdos apygardos skyrius (už tai - A. T.) organizavo M. Laurinkaus pobūvius su AB "Klaipėdos Hidrotechnika" bosu Pranciškumi Jurgučiu jo "fazanine", kurie baigdavosi orgijomis su prostitutėmis iš Kaliningrado srities arba su berniukais". Patriotas rašė: "M. Laurinkus pasiskyrė Pocių savo pavaduotoju, neatsižvelgiant į tai, kad jam buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys A. Pociaus sąsajas su KGB (buvo įtrauktas į KGB rezervą)". "Susikompromitavęs Kaišiadorių vyr. prokuroras A. Paukštė dirba VSD Klaipėdos apygardos vienos valdybos viršininko pavaduotoju. Ji priėmė VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas A. Pocius". O susidorojęs su R. Paksu, A. Paulauskas tapęs laikinai einančiu prezidento pareigas, pirmu savo dekretu paskyrė KGB rezervistą A. Pocių VSD generaliniu direktoriumi. Vadinasi prezidentas laikė VSD viena svarbiausių valstybės institucijų ir todėl stengėsi sukišti į ją kuo daugiau savo šalininkų, kad tie įvestų Lietuvoje tvarką, reikalingą "artimam užsieniui". "Šiukščių išnėšėtojas" tęsė rašinį apie padėtį VSD: "Vienam skyriui vadovauja kažkoks V. Žilinskas. Jo sūnus bendrauja su nusikalstamomis grupuotėmis. Esą žinomi faktai apie tai, kad sūnus prisidėjo prie "neteisėto laisvės atėmimo ir turto prievartavimo. Dėl tokios "veiklos" sūnaus bendrininkas buvęs nužudytas. Įtariamuoju buvo tapęs V. Žilinsko sūnus. Nuo nusikalstamos grupuotės keršto Žilinsko sūnų slėpė pats L. Petronis. Visa tai vyko su M. Laurinkaus žinia". "Ir VSD Panevėžio apygardos darbuotojas Kiaunė palaikė ryšius su nusikalstamu pasauliu. Nors Kiaunei buvo iškelta baudžiamoji byla dėl neteisėto šaunamojo ginklo laikymo ir net suteneriavimo, byla, "suėjus senaties terminui", buvo nutraukta. Po to Kiaunė buvo paaukštintas pareigose - perkeltas į VSD centro informacijos skyrių..." Raporto pabaigoje aprašytos VSD darbuotojų machinacijos su Mažeikiu nafta, spekuliacija naftos produkcija: "VSD yra demoralizuota, vyrauja nebaudžiamumo ir savivaliavimo nuotaikos. VSD įvaizdis visuomenėje susiformavęs neigiamas". Sąmokslininkai, pasinaudodami užsienio politinių žvalgybų pagalba, didelės Tautos dalies politiniu neišprusimu, daugelio partijų vadovų baime dėl galimos jų korupcinės veiklos išaiškinimo (VSD vadovu tapus Gintarui Bagdonui) susidorojo su Paksu. Šis susidorojimas primena M. Mykolaičio-Putino eilėraštį "Vivos plaugo", parašytą bolševikinės okupacijos metais. Jame randame tokius žodžius: "Teisiuosius teisia žmogžudžiai..." Prisiminkime 2004 metų gegužį. Kai kurie šaukę apie "Apsivalymo politikos" pergalę, tuo metu patys ėmė didžiulius kyšius iš lošimo namų. Remiuosi "Laisvu laikraščiu"... Š. m. rugsėjo 9 d. "LA" kriminologė Rūta Gajauskaitė, rašydama apie pulkininko Vytauto Pociūno žūtį (greičiausiai nužudymą), primena ir kitas "paslaptingas žūtis". Kriminologės žodžiais, per 16 nepriklausomybės metų tokių buvo per septynetą. Mano nuomone, gerokai daugiau. Į tą šiurpų sąrašą R. Gajauskaitė pamiršo įtraukti vieną talentingiausią žurnalistą, didelį Lietuvos patriotą Kęstutį Žičkų, dirbusį "LA". Teko stebėti porą Lietuvos Šiaulių sąjungos suvažiavimų. Visada matydavau Saulių sąjungos vado G. Jankaus dešinėje sėdintį V. Landsbergį. Kodėl M. Laurinkus neįspėjo Pirmininko, jog jis sėdi šalia KGB Kauno skyriaus viršininko G. Bagdono žento... M. Laurinkus, tiek ir A. Pocius gerai žinojo, kas tokia Saulių sąjungos vado žmona Ala Petrovna... 1991 m. Maskvos pučo išvakarėse G. Jankus pasikvietė mane į savo sūnaus gimtadienį, norėdamas padėti čekistams fiziškai susidoroti su manimi. Jankus aiškino, kad "per klaidą" iššovė į mane (per fanerines duris) tariamas V. Landsbergio sargybinis. Gali būti, kad šovė pats KGB pulkininkas, Jankaus uošvis. Po 6 metų patekau į čekistų paruoštą autoavariją... 1997 m. apie tuos įvykius parašiau Generaliniam prokurorui. Bylą tyrė Kauno prokuratūra. Ir ką? Byla pasibaigė prokuroro inicijuotu feljetonu "Kauno dienoje"... Apie tai ne kartą esu rašęs spaudoje. Jokios reakcijos. Negali būti, kad M. Laurinkus arba A. Pocius neskaitė mano straipsnių. Tad kodėl nereagavo? Prisimenu Pasaulio lietuvių kongreso dalyvių garbei surengtą banketą 2000 08 19 Vilniaus miesto rotušėje. Prezidentas V. Adamkus prikišo mano neapykantą jam (už tų metų vasario 16 d. dviejų čekistų apdovanojimą valstybiniais ordinais). Atsakiau, kad nebejaučiu jokios neapykantos. Be to, mano nuomone, neapykanta nėra pats blogiausias jausmas. Blogiausias - panieka. Paskutinių dienų Prezidento elgesys KGB rezervistų atžvilgiu pradeda kelti mano sieloje tokį jausmą... Prašyčiau JE netalkinti VSD dirbantiems užsienio politinės žvalgybos agentams jų kovoje prieš Lietuvą ir apsaugoti mane nuo paniekos jausmo valstybės galvai.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas