Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


(Už ką) Parėmė politikus


Viešas pareiškimas 
Petras Navikas, Savaitraštis "Karštas komentaras"", 2006 08 18 
Pastaruoju metu žiniasklaida daug dėmesio skiria Naujosios sąjungos (socialliberalai) partijos gautos aukos sąsajoms su šios partijos narių - Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (toliau - Priežiūros komisija) pareigūnų V. Janulio ir D.I. Gajauskienės - palankiais sprendimais vienai lošimų bendrovei.
Pastaruoju metu žiniasklaida daug dėmesio skiria Naujosios sąjungos (socialliberalai) partijos gautos aukos sąsajoms su šios partijos narių - Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (toliau - Priežiūros komisija) pareigūnų V. Janulio ir D.I. Gajauskienės - palankiais sprendimais vienai lošimų bendrovei. Priežiūros komisija ir jos nariai, gindami savo munduro garbę, vaizduoja save šventuoliais. Siekia nukreipti visuomenės dėmesį nuo klausimo esmės. Šmeižiamas galimos korupcijos sąsajas paviešinęs R Navikas. Nuolat pabrėžiama, kad jis pažeidė viešuosius interesus, skundžia komisijos sprendimus, kerštaudamas pateikė Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) tariamai nepagrįstą informaciją apie komisijos narius. Todėl noriu pateikti visuomenei ir savo nuomonę.
Žinoma, bet toleruojama
Pirmiausia tenka pažymėti, kad VRK pateikti faktai nebuvo paslaptimi Priežiūros komisijai. Ir ne tik bendrovės "Mecom Group" auka partijai, bet ir šios bendrovės artimi ryšiai su lošimų bendrove "Olympic Casino Group Baltija". Taip pat Priežiūros komisijai buvo žinomas V. Janulio išduotas neteisėtas (nepritarė Priežiūros komisija) leidimas UAB "Olympic Casino Group Baltija" A kategorijos lošimo automatų salonui Vilniuje įsteigti likus vienai dienai iki įstatymo Įsigaliojimo, kuriuo buvo uždrausta steigti tokius salonus. Mat, įstatymas leido įsteigtus iki įstatymo įsigaliojimo salonus eksploatuoti dar metus. Ne paslaptimi Priežiūros komisijai yra ir tai, kad jos pirmininkas Č.K. Blažys deklaravo viešų ir privačių interesų konfliktą su lošimų bendrovės "Grand Canadian Europa" valdybos nariu ir lošimo bendrovės "Casino Grand Word" vienu iš savininkų bei du kartus nusišalino nuo šių bendrovių klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo. Tačiau greitai jis pamiršo šią pareigą ir dalyvauja kituose šių bendrovių klausimų svarstymuose, o keliuose jo balsas nulėmė palankių sprendimų priėmimą. Taip pat žinoma, kad Č.K. Blažys, eidamas komisijos pirmininko pareigas, nenusišalina ir vienas priima sprendimus šių bendrovių atžvilgiu Priežiūros komisijos pirmininko kompetencijai priskirtais klausimais. Šiuos faktus žino ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Žinoma, kad Kaune gyvenantys du Priežiūros komisijos nariai darbe pasirodo tik du-tris kartus per savaitę, o atlyginimą gauna už visas darbo dienas. Ir dar daug kas žinoma... Žinoma, bet tylima ir toleruojama. Tačiau ne visada.
Kas gi kerštauja?
Gerokai anksčiau pastebėjau, kad Priežiūros komisijos nariai ir ypač jos pirmininkas nenori, jog būtų paviešintas išlaikomos biudžeto lėšomis komisijos darbas, jos priimti sprendimai. Ne kartą priekaištauta, kad rengiuos išleisti knygą, jog neprisiklausau kolegų nuomonės, abejoju jų priimtų nutarimų teisėtumu. Laukta tik progos. Ir ji atsirado - mano knyga "Azartinių lošimų priežiūros kronika (dienoraštis)", kurioje atskleisti azartinių lošimų įstatymo trūkumai, jo taikymo praktika, Priežiūros komisijos veikla, patalpinti teisės aktai. Dar knygai nepasirodžius, Priežiūros komisija ėmėsi labai aktyviai ginti 'Viešuosius interesus", atseit, jie bus pažeisti, jei knyga bus parduota azartinių lošimų bendrovėms, kurioms knyga ir skirta, įžvelgė teoriškai galimus, bet praktiškai neįmanomus viešųjų interesų pažeidimus, kadangi neturiu galios vienas priimti įstatymams prieštaraujančių ir bendrovėms palankių sprendimų, o, kad tokie sprendimai būtų "prastumti" per komisiją, būtina, kad jiems pritartų dar ne mažiau kaip trys komisijos nariai. Be to, esu ne partietis ir negaliu tikėtis paramos. Priežiūros komisijos pirmininkas Č.K. Blažys iniciavo knygos platinimo būdų svarstymą posėdyje. Net nespėjus įforminti posėdžio protokolo, patelkė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) skundą dėl viešųjų ir privačių interesų pažeidimo. Kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl R Naviko nusikalstamos veikos išleidžiant knygą. Du kartus informavo Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę dėl tariamo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi išleidžiant knygą, o VTEK - dėl jos nutarimo nepatenkinamo vykdymo. Uždraudė administracijos darbuotojams duoti man susipažinti su gautais ir išsiųstais dokumentais, nurodė posėdžio protokoluose "sutrumpinti" mano pasakytas pastabas ir argumentus dėl nutarimų projektų. Atjungė kompiuterį nuo informacijos šaltinių, nebeleidžiamas į Priežiūros komisijos patalpas. Turėjau gintis nuo Č.K. Blažio išpuolių, priešintis jo piktnaudžiavimui tarnybine padėtimi ir įgaliojimų viršijimu. Dabar šiuos veiksmus Priežiūros komisija įvardijo kaip mano skundus ir tariamą kerštą.
Tikslas buvo kitas
VRK pateikiau ne skundą, o faktus, kurie kelia abejones, ar dviejų Priežiūros komisijos narių veiksmai negali būti susaistyti su privačios bendrovės auka Naujosios sąjungos (socialliberalai) partijai. Juk vienas iš jų - V. Janulis yra ne eilinis, o partijos tarybos narys. Pasiūliau VRK išsiaiškinti sąsajas. Informuodamas VRK supratau, jog jai ir net prokuratūrai nepavyks išnarplioti šį sudėtingą klausimą ir įrodyti, kad minėtų pareigūnų veiksmai daryti sąmoningai ir vykdant partijos nurodymus. Todėl dar nebaigus tirti faktų sąsajų, jau teigiama, kad įtarimai grįsti prielaidomis. Svarbiausias tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad yra sudarytos sąlygos tokioms abejonėms kilti. Seimo pirmininkas ir Ministras Pirmininkas Priežiūros komisijos nariais paskyrė savų partijų atstovus, neatsižvelgdami į jų turimas profesijas, sugebėjimus ir patirtį atlikti sudėtingą įstatymų priežiūros darbą. Priežiūros komisijos sprendimą gali priimti du ir net vienos partijos deleguoti nariai, nes komisijos nuostatais nustatyta, kad posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja 4 nariai, o sprendimas teisėtas, kai už jį balsuoja pusė, t.y. 2 nariai. Komisijos pirmininkui suteikta teisė iš komisijos narių pasiskirti pavaduotoją ir komisijos sekretorių, kurie, suprantama, tampa priklausomi. Yra ir kitų netinkamų nuostatų įstatyme ir komisijos nuostatuose. Ir pagaliau tai, kad Priežiūros komisijos veikla turi būti kontroliuoja ir įvertinamas jos sprendimų teisėtumas. Tik šie veiksmai gali užkirsti kelią galimai partinei ar privačiai korupcijai. Ir štai kodėl.
Neskatintina, bet skatinama
Praėjo penkeri metai, kai įsigaliojo Azartinių lošimų įstatymas ir legalizuoti azartiniai lošimai. Nors lošimai priskirti neskatintinai veiklai, o įstatymas juos reglamentuoja griežę tai, tačiau ši veikla ypač sparčiai vystosi. Lošimų namų^ Lietuvoje yra gerokai daugiau, negu daugelyje Europos valstybių. Lošėjų skaičius ir lošimų apyvarta didėja kasmet maždaug po 50 procentų. Šiais metais lošimų ir loterijų organizatorių pajamos pasieks beveik vieną milijardą litų. Sparčiai daugėja prasilošusių, tapusių patologiniais ligoniais žmonių. Išsivystė didelė konkurencija tarp lošimų namų. Ieškoma būdų kaip daugiau pritraukti asmenų lošti azartinius lošimus. šiomis sąlygomis ypatingas vaidmuo tenka Priežiūros komisijai, kurios pagrindinė funkcija - prižiūrėti, kad lošimo namai nepažeistų įstatymo reikalavimų, siekti, kad jie. veiktų vienodomis konkurencinėmis sąlygomis. Tačiau šito nėra. Priežiūros komisija kai kurioms bendrovėms leido organizuoti skatinančias lošti priemones, sudarė kitas išskirtines ir įstatymui prieštaraujančias veiklos sąlygas. Pavyzdžiui: 1. UAB "Nešė" išduotas leidimas atidaryti lošimo namus (kazino) A. Stulginskio g. 8/ Pamėnkalnio g. 7 Vilniuje, pastate, kuriame organizuojami kultūros renginiai ir jis įregistruotas kaip kultūros paskirties objektas, nors Azartinių lošimų įstatymo 10 str. 2 d. 10 punktu draudžiama organizuoti lošimus kultūros įstaigose. 2. Tik lošimų bendrovei "Nešė" leista lošimo namuose naudoti atsiskaitymo korteles, o lošimų bendrovei "Olympic Casino Group Baltija" - specialius vienkartinius bilietus lošimuose A kategorijos automatais, nors įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad lošiama žetonus įmetus į automatą ir laimėjimas per automatą išmokamas žetonais. Be to, įstatymo 10 str. 5 dalis draudžia atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis patalpose, kuriose organizuojami lošimai. Tačiau UAB "City Casino" atsisakyta leisti naudoti pinigų banknotus vietoj žetonų, nors jie taip pat kaip ir žetonas atlieka tą pačią - mokėjimo už lošimą funkciją, motyvuojant, jog prieštarauja Azartinių lošimų įstatymo 3 str. 1 daliai, nes ši dalis leidžia naudoti tik žetonus. 3. Prieš dvejus metus lažybų bendrovėms leista organizuoti lažybas internetu, nors lažybų organizavimo internetu leidimo klausimas šiuo metu dar tik svarstomas Lietuvos Respublikos Seime. Įstatymo projektas IX-776(3). 4. Loterijoje įsigytas bilietas dalyvauja tik konkrečiame tiraže, o pagal įstatymą laimėjusiems bilietams turi būti išmokėta ne mažiau kaip 50 procentų surinktų už parduotus tiražo bilietus.
Be dėmesio
Šiuos faktus išdėsčiau savo knygoje. Tikėjaus, kad kompetentingos institucijos atkreips dėmesį į joje iškeltas spręstinas problemas. Šių metų pradžioje apie susiklosčiusią būklę prižiūrint azartinius lošimus ir loterijas informavau Lietuvos Respublikos Prezidentūrą, Seimo vadovybę ir Vyriausybę. Tačiau nė viena iš šių institucijų nesureagavo, nepavedė atitinkamoms valstybės institucijoms pasidomėti Priežiūros komisijos veikla. Manau, kad informacija nepasiekė aukščiausiųjų valstybės pareigūnų, trūnija valdininkų stalčiuose. Ne kartą norėjau informuoti Respublikos Prezidento patarėjus apie esamą padėtį, tačiau jie nesiteikė priimti ir išklausyti. Per penkerius metus patarėjai nepasidomėjo kaip aš - Prezidento paskirtas komisijos narys - atlieku pareigas, kokios yra problemos. Esu dėkingas Vyriausiajai rinkimų komisijai, kuri pradėjo tirti aukos partijai ir jos narių veiksmų sąsajas, o visuomenė sužinojo apie aktualias azartinių lošimų priežiūros problemas.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas